HEALTH INFORMATION

Tus School nurse muaj cuab kav pab tau…
 
 Nrhiav tsom iav
 Nrhiav chaw ntxuav hniav
 Nrhiav CLINIC (kuajmob thiab mus ntsib thaum muaj mob)
 Nrhiav tshuaj
 Nrhiav INSURANCE
 
Yog koj muaj lus nug, txhob ua siab deb, hu rau kuv