Ntshauv: Peb ua cas tim tsev kawm ntawv

Tsoom xib hwb tau qhia kom me nyuam txhob sib qiv kaus mom, zuag, thiab lwm yam  thiab tsis txhob pub tob hau sib twb.  Yog thaum xib hwb ntshais tias tsam tus me nyuam twg muaj ntshauv vim (khaus tob hau heev, pom muaj qe ntsauv—luaj li thiab zoo li lub noob hnav, yov ntsis tsis tawm), xib hwb yov kom tus me nyuam ntawd mus tshuaj hauv chav tshuaj mob/Health Office.

Yog koj pom me nyuam muaj ntshauv, thov koj qhia mus rau kws tshuaj mob hauv tsev kawm ntawv es lawv yov tshuaj xyuas nws cov phooj ywg los yog cov lawv cia khoom ua ke.  Yog thaum kws tshuaj pom tias me nyuam muaj ntshauv (los yog muaj qe ntshauv) LOS YOG hnov niam txiv/tus tswj hwm qhia tias nws twb tu ntsauv hauv tsev lawm, peb yov siv cheeb tsam tsev kawm ntawv tus txheej li nram no:

Hnub ntawd, thaum lawb mus tsev peb yov xa ib tsab ntawv qhia niam txiv txog kev tua ntshauv (i.e. yov ua cas thiaj tua tau ntsauv tu noob) & qhia niam txiv/tus tswj hwm txoj hau kev tua ntshauv, los yog kom peb paub meej tias niam txiv yeej tau tua me nyuam cov ntshauv lawm tiag.

Peb yov kom nws tus xib hwb xa cov me nyuam zaum ze nws txhua tus mus tshuaj tob hau ntawm chav tshuaj mob seb pos kis ntshauv. Peb yov tsis tshuaj txhua leej me nyuam vim pom tias yeej tsis tshua kis ntshauv hauv tsev kawm ntawv thiab yov txhaum txoj cai rau tus me nyuam.

Ntshe ho yog muaj lwm yam txawv xwb,  peb YOV TSIS muab ntawv rau txhua leej me nyuam hauv nws chav kawm nqa los tsev. Peb kuj xav xa los, tab sis pom tias txawm xa ntawv los tsev los yeej pab tsis tau kom txhob sib kis ntsauv thiab tej zaum yov txhaum cai rau tus me nyuam vim muab nws qhia rau lwm tus paub.

Peb yov hais kom tus neeg tu vaj tse ua tib zoo nqus daim ntaub carpet thiab tej ntaub pua chaw ua ntej thaum me nyuam yov tuaj kawm ntawv.

Tom qab tua ntshauv tag li ntawm 7-14 hnub peb yov rov qab tshuaj me nyuam dua seb ntshauv pos tu noob tiag (i.e. txhob muaj ntshauv, thiab txhob muaj qe ntxiv).

Thov hu los yog email rau kuv yog koj muaj lus nug thiab txhawj xeeb.  Thov kom tau yam zoo!

Lus meej tseeb,
Nurse Lovell