ME NYUAM POS ZOO NEEJ TXAUS MUS KAWM NTAWV?

Tsis yog ib qho yov txiav txim siab yooj yim seb koj me nyuam pos yov mob txaus nov hauv tsev los yog mus kawm ntawv. Tej me nyuam mus kawm ntawv yov tau ua txhua yam thiab koom txhua tsav num hauv chav kawm.

Nov yog cov tswv yim qhia uas tej zaum yov pab tau tej niam txiv txiav txim siab:

  1. Dias hau: Yog kub taub hau txog 100 degrees Fahrenheit los yog siab tshaj ntawd qhia tau tias nws yog ib tug mob yov ua rau tus me nyuam tsis zoo neej thiab kawm tsis taus ntawv hauv chav.  Yog tias koj tus me nyuam kub taub hau es koj muab tshuaj rau nws noj lawm mas nws qhov kub yov ntaug, tab sis nws yov tsis kav ntev— koj tus me nyuam twb mob lawm ces nws yov tau nyob hauv tsev.  Yog thaum  koj yeej tsis  muab tshuaj rau nws noj yam luv kawg yog 24 teev/xuab moos ( ib nnub ib hmos) es nws tsis kub taub hau ( Qis tshaj 100 degree Fahrenheit) thiaj yov zoo txaus tuaj kawm ntawv.
  2. Ntuav, Lawv plab, los yog xeev siab heev: Cov hais no yog ib tug yam ntxwv mob uas tus me nyuam yov tau txhob mus kawm ntawv kom txog thaum nws noj taus zaub mov ib hmos ua ntej nrog rau tag kis yov tuaj kawm ntawv.
  1. Hom kab mob sib kis: Hom kab mob ua pob paug (impetigo), mob muag liab thiab mob qa mas yov tau mus cuag kws tshuaj thiab nqa tshuaj coj los noj. Cuag kws tshuaj thiab siv tshuaj raws nraim cov sij hawm li nws tau qhia    Thaum tau noj cov tshuaj tim tsev es tus me nyuam khees zog lawm, nws tuaj kawm ntawv tau.  Cov me nyuam mob ua qoob rov tuaj kawm ntawv tau yog thaum cov pob nov qhuav tag thiab tsis ua cov pob tshiab tuaj lawm (feem ntau yog li 5–7 hnub).
  1. Tawv nqaij liab liab (ua pob): Ua pob los yog to me me, khaus khaus tsis txawj zoo thiab huam loj ntxiv mas yov tau mus cuag kws tshuaj. 
  1. Raug mob: Yog tus me nyuam twg raug mob thiab tsis txawj zoo, tus me nyuam no yov tau txhob tuaj kawm ntawv txog thaum coj mus ntsib kws tshuaj los yog khees tso mam tuaj kawm. Yov tau tshuaj xyuas yam raug mob uas yov cuam tshuam rau txoj kev kawm. Yog thaum tsis pub nws koom rau hauv chav dhia ua si no yov tau  ua ib daig ntawv zam los ntawm kws tshuaj.